”För Ellevio är hållbarhetsfrågor högt prioriterade”

286
- Hållbarhet är nummer 1 av våra 7 fokusområden. Det innebär att området kommer först på agendan, säger Ellevios hållbarhetschef Christian Jakobsson. Foto: Ellevio.

Många svenska företag pratar om miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet. Men hur viktiga är egentligen dessa frågor för Ellevio? Oerhört viktiga, menar företagets hållbarhetschef Christian Jakobsson.

Christian Jakobsson heter Ellevios hållbarhetschef. Han berättar att hållbarhet är oerhört viktigt för företaget och förklarar att ett bevis för det är att själva begreppet ”hållbarhet” är integrerat i Ellevios affärsplanearbete.

– Hållbarhet är nummer 1 av våra 7 fokusområden. Det innebär att området kommer först på agendan. Ellevios styrelse är också mycket aktiva i frågan och har ett särskilt utskott – en hållbarhetskommitté som sammanträder ungefär 5 gånger om året där enbart hållbarhet diskuteras.

Kan du ge några konkreta exempel på projekt som innefattar ovanstående?

– För säkerhet har vi ett tydligt exempel med initiativet ”Säker arbetsplats”. Det är ett projekt som sträcker sig över flera år med syfte att skapa en säker arbetsplats. En arbetsgrupp med representanter från flera avdelningar inom Ellevio har som uppdrag att arbeta med säkerhetshöjande initiativ över hela Ellevio med målet att skapa en olycksfri och säker arbetsplats för alla. Det här är Ellevios största satsning någonsin inom området arbetsmiljö. Och efter två år har vi redan lyckats att utveckla nära 50 säkerhetshöjande initiativ!

– När det gäller miljöprojekt hade Ellevio ett mål för 2018; att inventera våra ledningsgator och förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. Vi inledde arbetet 2017 med en så kallad GIS-analys då vissa områden identifierades som ”potentiellt artrika”. Därefter såg vi till att besöka och kartlägga 350 kilometer ledningsgator runtom i Sverige.

Nu lägger vi fokus på vilka åtgärder som måste vidtas för att arterna ska frodas och helst även sprida sig till andra platser.

Vilka utmaningar finns det?

– I min roll som hållbarhetschef skulle jag säga att den största utmaningen är hanteringen av den ökande kravbilden på området hållbarhet. Generellt sett har hållbarhetsområdet fått ett oerhört genomslag, vilket är inspirerande. Men det innebär också att förståelsen för affären och företagets övergripande mål blir ännu viktigare. Som hållbarhetschef måste jag skaffa mig en god förståelse för vad som ska prioriteras för att vi som företag ska uppnå våra mål. Jag anser också att det är en viktig utgångspunkt för att kunna avgränsa arbetet. För kort sagt, kan och ska man inte arbete med allt.

Vad är Ellevios kommande mål och framtida vision?

– Förutom det jag redan nämnt gällande arbetsmiljö som är en av fokusfrågorna har vi en viktig roll i det större energisystemet. Med det menar jag de lokala, nationella och globala frågorna som rör till exempel energiomställning och klimatpåverkan. Vi håller precis på med ett affärsplanearbete där Ellevio kommer att spänna bågen ytterligare.

– I ett vidare perspektiv pågår just nu den största omställningen av energisystemet i modern tid. Elnätet är navet i omställningen och det krävs stora investeringar för att ett effektivt och hållbart energisamhälle ska bli verklighet. Nya sektorer kommer att elektrifieras och andelen grön el kommer att öka. Dessutom kommer näten att behöva bli både digitala och mer flexibla och leveranssäkerheten i eldistributionen bli ännu bättre än i dag. Ellevio har en nyckelposition för att kunna bidra till energiomställningen och de nationella och globala målen.