Forskarprogrammet Spara och bevara får 50 miljoner

200
Syfte med programmet "Spara och bevara" är att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader och miljöer utan att deras värden och inventarier förstörs.

Nu startar en ny etapp av forskarprogrammet ”Spara och bevara”. Inför den nya studien har Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.

Spara och bevara heter ett forsknings- och utvecklingsprogram som har funnits sedan 2006. Energimyndigheten har tidigare finansierat tre etapper och nu är det dags för den fjärde etappen. Programmet syfte är att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader och miljöer utan att deras värden och inventarier förstörs. Detta för att Sverige ska kunna nå de nationella energi- och klimatmålen, samtidigt som byggnader med kulturhistoriska värden fortsätter att nyttjas och bevaras, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Programmets samordnare är Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet.
– Efter energikrisen på sjuttiotalet genomfördes alltför många energieffektiviseringsåtgärder på ett sätt som vi idag ser som ovarsamt. För att nå energimålen behövs kraftfulla åtgärder inom det befintliga byggnadsbeståndet, men vi måste också på ett medvetet sätt ta hand om det byggda kulturarvet för att kunna lämna det vidare till kommande generationer, säger Tor Broström.

Konkreta resultat

– Utvärderingarna visar att forskningen inom Spara och bevara har gett konkreta resultat i form av nya metoder och tekniska lösningar, men också genom att ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde har etablerats i Sverige, berättar Tomas Lennartsson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Den första utlysningen inom det nya programmet öppnade den 20 augusti och riktar sig till alla aktörer som kan bidra till att utveckla kunskapen inom området. Det kan vara företag, organisationer samt universitet och högskolor. Läs mer om utlysningen här.

Mer information om programmet, projektresultat och aktuella evenemang hittar du på programmets webbplats: sparaochbevara.se

Källa: Energimyndigheten