Så vill vi att Stockholm ska se ut år 2040

891
Vilka utmaningar fanns det i Vision 2014? – Den största utmaningen var att hitta rätt tonträff. Samtidigt som visionen ska vara visionär måste den också vara realistisk. Den balansgången är inte helt lätt, säger Helen Slättman, samhällsanalytiker på Stockholms stad. Foto: Catrine Högberg.

Hur kommer framtidens Stockholm att se ut? Det var utgångspunkten för Stockholms stad när Vision 2040 publicerades för första gången. Nu har visionen reviderats och är för närvarande på remiss. Men vad innebär den? Och hur behandlas energifrågorna? Helen Slättman, samhällsanalytiker på Stockholms Stad förklarar.

Stockholms stad har under många år arbetat med en vision om framtidens Stockholm. Den första visionen utarbetades redan 2007. Men staden förändras hela tiden och därför har Stockholms stad reviderat visionen.

– Med en gemensam vision får alla stadens förvaltningar och bolag en riktning utöver de lagar och direktiv som berör den egna verksamheten, förklarar Helen Slättman, samhällsanalytiker på Stockholms stad och en av dem som varit med och utformat visionen.

Hon berättar att fram till mitten av november är den nya visionen på remiss och målet är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om den i januari 2020.

Visionens utformning

Helen Slättman berättar hur arbetet med Vision 2040 gått till.
– Det började med att en liten projektgrupp tillsattes. Vi gick igenom all dokumentation, ordnade workshops och hade kontinuerlig dialog med olika organisationer, föreningar och andra externa aktörer som berördes av visionen.

Fanns det några utmaningar?

– Den största utmaningen var att hitta rätt tonträff. Samtidigt som visionen ska vara visionär måste den också vara realistisk. Den balansgången är inte helt lätt.

Hållbarhet genomsyrar allt

Vilken roll spelar energi, hållbarhet och klimat i Vision 2040?
– Det spelar en mycket stor roll. Stockholm ska vara världsledande i den globala omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi följer Agenda 2030 vars mål är att värme och el ska i hög utsträckning komma från förnybar och återvunnen energi, förklarar Helen Slättman och hänvisar till ett textutdrag ur Vision 2040:

” År 2040 har Stockholm inget nettoutsläpp av växthusgaser och staden arbetar aktivt för att Stockholmsregionen ska bli klimatpositiv. Som Europas främsta klimatstad har Stockholms stad gjort klimat- och miljömässig hållbarhet till en integrerad del i alla verksamheter.”

Andra intressanta hållbarhetspunkter som visionen tar upp är exempelvis:

  • Att all stadsutveckling ska genomsyras av en hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter och resurseffektiva kretslopp.
  • Att transportsystemet ska vara hållbart, cykel- och kollektivtrafik ett självklart val.
  • Tack vare innovativa informationstjänster kommer vi kunna påverka hur vi reser, även på fritiden. Fokus kommer att flyttas från att äga till att ha tillgång till en bil.
  • Stockholm kommer att vara ett föredöme för ett innovativt och hållbart stadsbyggande. Vid ny- och ombyggnationer kommer man alltid att använda sig av klimatsmart byggnadsteknik. Och genom att bygga högt och tätt i stadsmiljöer, där det passar, kommer vi att minska stadens klimatavtryck.

Stockholms försörjningssystem ska vara kapacitetsstarkt och resurseffektivt.

” Stockholm är världsledande på att utveckla, kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik och staden är en naturlig testbädd för innovationer.”

Stockholm kommer att vara en av de städer i världen som tagit till vara digitaliseringens möjligheter. Den digitala tekniken kommer att vara inbyggd på ett smart sätt i fastigheter, transportsystem och stadsmiljö och kommer att vara en självklar del av stockholmares liv.

” Som världens smartaste och mest uppkopplade stad är Stockholm en självklar plats för företag att utveckla och pröva nya digitala produkter och tjänster.”

Regelbunden revidering

Vår huvudstads ständiga förändring gör så att visionen förmodligen kommer att revideras några gånger till innan vi nått 2040. Helen Slättman berättar att en revidering brukar ske vart fjärde år. Hon är nöjd med årets revidering och på frågan om vilket område som hon själv ser som mest spännande svarar hon.

– Här finns många spännande delar men klimatperspektivet är väldigt påtagligt och konkret samt skolan som ska vara hållbar och likvärdig för alla. Det är mycket viktiga områden!

Fakta: VISION 2040

Vision 2040 omfattar all verksamhet som Stockholm stad bedriver. Precis som kommunfullmäktiges budget är den indelad i tre huvudteman: Mångsidig storstad för alla, Hållbar, dynamisk och växande samt Smart och innovativ storstad.

Här hittar du Vision 2040, remissutgåvan i dess helhet.
Här hittar du Vision 2040. Versionen som kom ut 2015
Källa: Stockholms stad remissutgåva samt intervju med Helen Slättman, samhällsanalytiker på Stockholms Stad