Succé för pilotprojekt – säkerheten ökade dramatiskt

361
Att arbeta med el är farligt. Ellevio har inlett ett arbete för att förbättra säkerhetskulturen och öka säkerhetsmedvetandet, dels inom den egna organisationen och dels hos samarbetspartners. Foto: Ellevio.

Under vintern har Ellevio drivit ett pilotprojekt tillsammans med entreprenören One Nordic, för att förbättra säkerheten i fältarbetet. Efter en testperiod visar mätningar att säkerheten har ökat rejält.

Att arbeta med el är farligt, och varje år inträffar olyckor och tillbud hos entreprenörer som arbetar på uppdrag av Ellevio. Som ett steg i visionen om en olycksfri och säker arbetsplats har Ellevio inlett ett arbete för att förbättra säkerhetskulturen och öka säkerhetsmedvetandet, inte bara inom den egna organisationen utan även hos samarbetspartners.

Under hösten genomförde Ellevio ett pilotprojekt tillsammans med entreprenören One Nordic i Karlstad där man fokuserade på beteendebaserad säkerhet, BBS.
– Vi har arbetat med säkerhet i flera år, men ändå har olyckorna fortsatt, säger Tobias Anderberg avdelningschef på One Nordic.
– Därför tittar vi på olika sätt att förändra säkerhetsarbetet för att komma framåt och det här var väldigt intressant, fortsätter han.

Dags för resultatet

I mitten av november inleddes arbetet, efter en inledande basmätning kring två utpekade riskområdena. Mätningen hade visat att andelen säkra beteenden låg på ungefär 50 procent (kabelkapning) respektive 60 procent (trädfällning). Genom beteendeobservationer mätte man de säkra beteendena och för organisationens upplevelse av säkerhetskulturen användes Arbetsmiljöverkets enkätverktyg för säkerhetskultur. Resultatet blev långt bättre än vad alla inblandade hade vågat hoppats på:

  • Antalet säkra beteenden ökade med 100 procent för kabelkapning och 65 procent för trädfällning, 
  • Andelen säkra beteenden i effektmätningen landade på 100 procent för kabelkapning och 99 procent för trädfällning. 
  • Den subjektiva upplevelsen av säkerhetskulturen ökade avsevärt från 2,7 till 3,4, vilket innebar att man gick från att ha legat en bra bit under branschindex till att ligga över det.
  • Ledningen upplevde också att medarbetargruppens engagemang hade ökat och att tilliten förbättrats i gruppen. 

Fredrik Rosengren, projektledare för arbetet från Ellevio är nöjd med både samarbetet och resultatet.
– Vi är oerhört glada och stolta över det fina resultat vi lyckades skapa tillsammans med One Nordic under en relativt kort period. Vi upplevde ett stort engagemang hos samtliga inblandade och genom ett vetenskapligt förhållningssätt och tillämpad beteendeanalys lyckades vi öka andelen säkra beteenden inom utvalda riskområden, samt att säkerhetskulturen blev starkare, avslutar han.

Mätningen genomfördes innan årsskiftet. Men hur har det gått efter det? Avdelningschef Tobias Anderberg igen;
– Vi har spritt vissa moment från projektet till hela avdelningen och vill ta arbetet med BBS vidare genom att identifiera fler riskområden där vi kan använda metoden. Generellt har vi som ledare blivit bättre på att ställa frågor och ge feedback. Medarbetarna tar större ansvar för att förmedla när inte de rätta förutsättningarna för att jobba säkert finns. Och man värnar nu ännu mer om varandra säkerhetsmässigt, avslutar Tobias.

Om arbetet med BBS

Modellen som användes består av fyra steg som på ett strukturerat och effektivt sätt skapar en starkare säkerhetskultur genom verktyg där ledare och medarbetare kan påverka och öka andelen säkra beteenden samt minska och eliminera riskfyllda beteenden inom identifierade riskområden.  

Arbetet inleddes med att montörer tillsammans med arbetsledning samt Ellevios projektledare identifierade säkra respektive riskfyllda beteenden inom två givna riskområden, nämligen kabelkapning och trädfällning. Vidare genomfördes en baslinjemätning för att definiera i vilken utsträckning man arbetade säkert respektive riskfyllt inom riskområdena. Utifrån resultatet blev nästa steg att tillsammans identifiera rätt förutsättningar för de säkra beteendena. Som exempel konstaterades bland annat att fler giljotiner, kabelavskjutningsdon samt kastsåg behövde införskaffas för att det skulle bli enkelt att använda dessa när så behövdes. I det här steget identifierades även de ledarbeteenden som behövde öka i frekvens med syftet att ge feedback och förstärka de säkra beteendena. I det tredje steget genomfördes de aktiviteter som krävdes för att säkerställa förutsättningarna och feedback gavs kontinuerligt för de säkra beteendena. I det fjärde och sista steget utvärderas resultatet.

BBS är en av världens mest effektiva metoder för att påverka säkra beteenden och bygga en stark säkerhetskultur och bygger på 100 års forskning inom beteendepsykologi.
– Jag tycker att det var en väldigt bra metod som skapade delaktighet hos både montörer och arbetsledning, säger montören Stefan Nilsson som ingick i projektet.
– Det kändes att vi alla jobbade åt samma håll. Arbetsledningen lyssnade på våra behov och skapade sen förutsättningarna för att vi skulle kunna arbeta säkert, säger han.