Det här betalar du för

Varför finns det en elnätsavgift och hur fungerar den? Vad beror de kraftigt varierande elpriserna på? Många faktorer spelar in. Här gör vi ett försök att reda ut vilka olika delar du betalar för.

Det här består din elkostnad av

Förklaring till uträkningen
Elnät: 
Villa 360 kr/månad + rörlig avgift 24 öre/kWh, lägenhet 84 kr/månad + rörlig avgift 19 öre/kWh 
Elhandel: 
Billigaste 1-åriga avtalet för SE3 enligt elpriskollen.se den 7 januari 2024..
Skatt och avgifter: Energiskatt 42,8 öre/kWh, moms 25%, myndighetsavgifter 54,65/år

Elhandel

Du kan välja fritt mellan över hundra elhandelsföretag. Elhandlaren köper elen du använder på elbörsen NordPool och säljer den vidare till dig. Kostnaden för den el som du använder i hemmet betalas till det elhandelsföretag du valt.

Men vad beror egentligen de kraftigt varierande elpriserna på? Många faktorer spelar in, men det är framför allt fem faktorer som tillsammans påverkar priset på el.

Vårt svenska elnät är sammanlänkat med andra delar av Europa. Fler och fler ”länkar” till omvärlden tillkommer också. Vårt nät är direkt sammankopplat med systemen i Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland – och därmed indirekt med systemen i hela Europa.

Sett över hela året är Sverige en betydande exportör av el, som bidrar till minskade koldioxidutsläpp i andra länder. På minussidan ser vi också att exporten av el kan leda till högre priser, som vi nu ser i södra Sverige. Vi påverkas av elpriset i andra länder i Europa, där det generellt är mycket högre priser än här. Det kallas för marginalprissättning, där det är den dyrast producerade kilowattimmen som sätter priset för all el som produceras inom området.

Priserna på fossila bränslen har ökat kraftigt. Trots att den förnybara elproduktionen har ökat i Europa under senare år så är en stor majoritet av den el som produceras fortfarande fossilbaserad. Det handlar om gas och kol, men även olja. I många delar av världen, bland annat i många europeiska länder, använder man gas för att värma upp bostäder. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare förvärrat situationen, eftersom många länder satt stopp för leveranser från Ryssland, något som i sin tur har drivit upp priset.

EU får cirka 20 procent av sin elproduktion från naturgas (2020). Mellan april och december 2021 steg priset på naturgas från knappt 20 euro till över 100 euro per megawattimme. Dessutom steg priset för utsläppsrätter under samma tid. Detta medförde att priset från denna elproduktion steg till över 2 kronor per kilowattimme, och ibland ännu högre. I april förra året låg detta pris på cirka 50 öre per kilowattimme.

En annan faktor som påverkar elpriset är de nationella elnätens – stamnäten – förmåga att transportera elen från där den produceras till där den används. I dag finns en stor del av Sveriges elproduktion i norra Sverige, medan elanvändningen till stor del sker i de södra delarna av landet. Överföringskapaciteten från norra till södra Sverige är begränsad, på grund av att det statliga stamnätet inte har hunnit byggas ut i tillräckligt snabb takt.

Den begränsade överföringen mellan norra och södra Sverige har gjort att mycket billig vattenkraft har ”fastnat” i norra Sverige, vilket har drivit upp priserna i söder. Det pågår enorma satsningar för att lösa upp knutarna och öka möjligheterna att transportera elen i stamnätet.

Samtidigt har fyra kärnkraftsreaktorer stängts ner i södra Sverige, vilket minskat tillgången till ”lokal” el. Under hösten och vintern 2022 var flera reaktorer varit ur drift, något som också påverkade elpriset negativt.

Det finns mycket planer på storskalig vindkraft på land och till havs i södra Sverige, men tillståndsprocesser tar lång tid och de har också mött mycket motstånd från lokalpolitiskt håll.

Minskad nederbörd har gjort att vattenkraften inte har kunnat producera för full maskin. Det är framför allt ett problem i länder som Kina, Brasilien och USA, men även delar av Europa och nu även Sverige har drabbats. 2021 var ett relativt svagt år för vindkraften, helt enkelt på grund av att det inte blåste lika mycket som vanligt.

I takt med att andelen förnybar och väderberoende el (vind och sol) ökar så blir det också vanligare med snabba och tvära prisförändringar. När det blåser mycket över norra Europa produceras mycket el, men mojnar vinden bidrar inte vindkraften med lika mycket.

Elnät

Elnätsavgiften är det du betalar till oss på Ellevio. Men vad är det du betalar för egentligen? Och varför är en så stor del av fakturan skatt? 

Oavsett vem som äger elnätet så måste alla elnätsföretag rätta sig efter exakt samma regelverk, som bestäms av Energimarknadsinspektionen. Elnätsavgiften ska också följa Ellagen och vara objektiv och icke-diskriminerande. Hur stor elnätsavgift du i slutänden betalar beror på tre saker.

När el transporteras från platsen där den produceras hem till dig där den används går den via tre typer av elnät – stamnät, regionnät och slutligen via lokalnät. Kostnaderna för den transporten kan skilja sig mycket åt, beroende på var man bor och hur elnätet är utformat. Samtliga Ellevios kunder har dock samma prislista, oavsett var man bor.

En annan sak som påverkar är nätförluster. När el transporteras i kablar försvinner en del el på vägen. Den elen måste elnätsbolagen kompensera för genom att köpa el. Det betyder att elpriser också påverkar nivån på elnätsavgiften. 

Konkret bestäms detta av säkringens storlek. Ju mindre säkring du klarar dig med, desto lägre kostnad. Vanliga storlekar för hushåll är 16 och 20 ampere.

Lite förenklat kan man säga att elnätsföretagen premieras för att hålla sitt elnät i bra skick. Ju äldre de olika delarna i elnätet blir, desto mindre får elnätsföretagen ta betalt. Om ett elnätsföretag har ett gammalt och eftersatt elnät så får företaget heller inte tillräckligt stora intäkter för att underhålla och utveckla elnätet. På elnätsinvesteringarna får också elnätsföretagen en viss avkastning.

Elnätsavgiften består i regel av två delar

  • En fast avgift för abonnemanget som är kopplad till storleken på din huvudsäkring.
  • En rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh).

Skatter, moms och avgifter

I elnätsfakturan ingår dessutom moms (25%) samt energiskatt och myndighetsavgifter. Tidigare var det både elhandelsföretagens och elnätsföretagens uppgift att ta in energiskatten, men sedan 2018 är det endast elnätsföretagen som tar in energiskatten. Den förändringen har gjort att elnätsfakturan verkar ha blivit betydligt högre, men kundens totala elkostnad har inte förändrats.

Skatter och avgifter går till staten via framför allt elnätsfakturan. Staten tar ut flera olika skatter och avgifter för elen, till exempel energiskatt och moms. Energiskatten, som från och med 1 januari 2024 är 53,5 öre/kWh, hamnar helt och hållet på din elnätsfaktura. En stor del av det du betalar när du hanterar elnätsfakturan är alltså energiskatt. Moms betalar du både på eldistributionstjänsten och på energiskatten.

Läs mer om energiskatt på el

Hur mycket du som kund betalar för din el beror på en mängd faktorer, såsom geografi, elavtal (rörligt eller bundet pris), elförbrukning, elhandelsleverantör, boendetyp (villa eller lägenhet) och så vidare.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer