Vem gör vad när Ellevio elektrifierar Sverige?

Ellevio är ett av Sveriges största energibolag. Vi bygger ut och underhåller elnätet för en fossilfri framtid. Den största enheten inom Ellevio heter Asset Management and Operation – och vi behöver bli ännu fler. Häng med så förklarar vi vilka roller som finns och vilken kompetens vi söker.

Ellevios elnät är nästan 8 000 mil långt, vilket motsvarar ungefär två varv runt jorden. Det befintliga nätet behöver underhållas för att alla kunder ska ha en säker och trygg eltillförsel. Dessutom behöver Sverige mer – och smartare – elnät. Elanvändningen kommer mer än fördubblas fram till 2045 och som ett av Sveriges största energiföretag är Ellevios ansvar att möjliggöra och driva Sveriges fortsatta elektrifiering.

På enheten Asset Management and Operations (AMO) arbetar mer än 450 personer – och nu behöver vi bli ännu fler. AMO har kontor i Stockholm, Karlstad, Kungsbacka och Bollnäs. Enheten ansvarar för att bygga nytt elnät, för att underhålla befintligt elnät och för den dagliga driften. Här finns många olika spännande roller.

Illustration Vem gör vad när Ellevio elektrifierar Sverige
Illustrationen ger en översiktsbild av vilka roller som är knutna till vilka faser i AMO:s arbete. Nedan kan du läsa mer om vad respektive roll arbetar med. 

Från planering till färdigt elnät – så går arbetet till

Lokalnät är de ledningar som är närmast kunderna, medan regionnät är de största ledningarna och stationerna. Vi på Ellvio äger, driver och utvecklar både lokalnät och regionnät.

Så här går det till

På AMO arbetar nätanalytiker och kraftsystemanalytiker som analyserar hur nätet ser ut; var det är gammalt och var eventuella problem finns. Analytikerna tar fram prognoser, analyserar elnätets struktur och utreder vilken kapacitet som behövs inom olika delar av elnätet. Nätanalytiker och kraftsystemanalytiker är med tidigt i kedjan och tar fram data och underlag som bidrar med insikter när vi planerar våra investeringar av elnätet.

Våra Asset Managers har det övergripande ansvaret för elnätet i ett geografiskt område. De ansvarar för att vårt elnät byggs ut för att möta samhällets behov samt att vårt nät förnyas för att ge en säker elleverans till alla våra befintliga kunder. Till sin hjälp har de förutom nätanalytiker även samhällsplanerare, som följer samhällets utveckling. Beslut om investering kan fattas för att förbättra kapaciteten eller tillgängligheten men även för att ansluta en stor laddgata, att förse ett nybyggt bostadsområde med el eller att ansluta en stor vindkraftpark.

Nätplanerarna ansvarar för att ta fram de tekniska lösningarna för hur nätet ska utformas. De räknar på projekten och tar fram den smartaste lösningen. Hos oss på Ellevio finns nätplanerare som kommer direkt från universitetet eller från en YH-utbildning, men vi har även väldigt erfarna nätplanerare som har jobbat länge. Nätplanerare för lokalnätet kan vara mer juniora och många går efter några år vidare till regionnät där projekten är längre och mer komplexa, och ledningarna har högre spänningsnivåer.

I nästa steg tar våra projektledare över och ansvarar för att projektet genomförs som planerat. De ansvarar för tidsplan, budget, att anlita lämplig entreprenör och att se till att projektet genomförs på ett säkert och miljömässigt korrekt sätt. Här finns även NIS-ingenjörer, som ritar själva nätet som en karta med all information, och byggprojektledare som är ute på bygget och ser till att allt genomförs enligt plan.

Lär känna Ebba, projektledare på Ellevio!

Projekt genomförs

När ett projekt är färdigbyggt övergår ansvaret till avdelningen Nätförvaltning. Här arbetar underhållsingenjörer, underhållsprojektledare, stationsingenjörer och underhållsplanerare med det planerade underhållet av elnätet och de ser till att allt fungerar som det ska. Nätförvaltning har ansvar för planeringen av vad som ska göras och när. Ingenjörerna som arbetar här är beställare gentemot de entreprenörer som genomför ronderingar och åtgärdar eventuella fel och brister.

Entreprenörer

Vårt elnät bevakas dygnet runt, för att vi snabbt ska kunna upptäcka avvikelser och åtgärda störningar och strömavbrott. Det sker på avdelningen Network Operation i Karlstad. Driftcentralen är själva hjärtat av Ellevio och finns i en särskilt avsedd lokal där allt ska fungera – en vanlig vardag såväl som vid kris eller krig. Här arbetar driftledningsingenjörer och driftledare. De arbetar i skift, dygnet runt, med både planerade- och oplanerade avbrott samt övervakning av hela vårt elnät.

driften
Ellevios driftcentral som man kan kalla för Ellevios hjärta.

Möt tre av dina blivande kollegor