Nytt elnät för batterifabrik i Mariestad

Vi förstärker och bygger ut elnätskapaciteten i Mariestad för att möjliggöra etablering av Volvos planerade batterifabrik. Byggnation planeras att starta under 2024 och avslutas 2028.

Flygbild Mariestad

Varför byggs fabriken och varför i Mariestad?

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges inhemska utsläpp. Elektrifieringen av transporterna har därför en viktig roll att spela för att nå våra klimatmål. Sveriges mål att fasa ut fossildrivna fordon driver därför efterfrågan på batterier.

Kombinationen av Sveriges så gott som fossilfria energi och det fördelaktiga läget mitt i Västra Götalands fordonskluster, nära infrastruktur och Volvos huvudkontor gjorde Mariestad lämpligt att etablera verksamheten på.

Vad ska vi göra?

Den nya batterifabrikens effektbehov ska tillgodoses i flera steg. Dels planerar Ellevio en anslutning till områdets existerande regionnät och att bygga en ny transformatorstation intill fabriken i Korstorp som ska ta emot elen.

Dessutom ska fabriken också anslutas till stamnätet. När Ellevio först fick uppdraget att ansluta Volvos batterifabrik planerades att bygga en ledning mellan en stamnätsstation i Timmersdala och Ellevios transformatorstation vid batterifabriken i Korstorp. Sedan dess har förutsättningarna förändrats och dragningen kan nu komma att ändras.

För att kunna ansluta Volvos batterifabrik till elnätet är Ellevio helt beroende av Svenska kraftnät. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som äger och förvaltar det svenska stamnätet – elsystemets ”motorvägar”. Det är mot stamnätet Ellevio bygger det regionnät som Volvos fabrik kommer att anslutas till.

Under tiden som Ellevio har planerat elnätsutbyggnaden till batterifabriken har det visat sig att det inte kommer att finns tillräckligt med stamnätskapacitet vid den befintliga stamnätsstationen i Timmersdala så att det räcker för Volvos behov. Ellevio har därför fört en dialog med Svenska kraftnät om en alternativ lösning till Timmersdalaledningen. Det är nu klart att Svenska kraftnät kommer att bygga en ny transformatorstation i Töreboda. Därifrån kommer Ellevio att bygga en ledning som ansluter till Volvos fabrik i Korstorp. 

Tidsplan

 1. BYGGSTRÖMSLEDNINGEN
  Byggskede: 2024 - 2025
  Här ansluter vi en tillfällig transformatorstation till befintligt nät. Vi siktar på att kunna ge mer information under 2023 gällande detaljer om första steget av bygget.
 2. STEG 2
  Byggskede: 2024 - 2026
  Ny transformatorstation byggs intill fabriken.Två parallella ledningar anläggs mellan befintlig regionnätsledning in till den nya stationen
 3. STEG 3
  Byggskede: 2026- 2028
  En ny dubbel luftledning planeras mellan en ny stamnätsstation i Töreboda och transformatorstationen vid batterifabriken. 

Från 2028 beräknas de nya ledningarna finnas på plats och bygget av elnätsinfrastrukturen samt fabriken är klart. Fabrikens produktion och elbehov planeras att sedan öka succesivt fram till full kapacitet 2030.

Den angivna tidplanen är uppskattad och kommer att uppdateras, då tillståndsprocesserna för det nya elnätet påverkar framdriften av projektet.

Byggnation av ställverk 

Under våren 2024 planerar vi att bygget av det nya ställverket som ska försörja Volvos batterifabrik med el startar. Spänningsättning blir sommaren 2026.

Under våren startar arbeten med markberedning och schaktning och till hösten planerar vi att själva bygget med fundamenten startar.

Vägen förbi byggarbetsplatsen och stationen kommer att dras om något. Här nedan kan du se ungefärlig karta över stationen och hur en kort bit av vägen kommer att dras.

Har du frågor om bygget av ställverket kan du maila mariestad@ellevio.se

Samråd och dialog

För att produktionen i batterifabriken ska vara möjlig krävs en mycket kraftfull anslutning mot elnätet. Ambitionen är att fabriken ska vara i full drift senast år 2030 vilket ställer stora krav på elnätsanslutningen.

Tillståndsprocesserna för elnät kan bli mycket långdragna. Många tidstjuvar kan dock fångas in genom ett gott samarbete och en god dialog mellan de personer och organisationer som påverkas av elnätsutbyggnaden. Ellevio kommer att arbeta för att så blir fallet och hoppas på en bred uppslutning från alla Mariestadsbor som är måna om att batterifabriken blir klar i tid.

Koncessionsansökan

Ellevio behöver ansöka om tillstånd för att få bygga elnät. Det kallas för en koncessionsansökan. Ansökan lämnades in i juli 2023. Här nedan kan du läsa de olika dokumenten i den ansökan:

Nästa steg i processen är att Energimarknadasinspektionen (Ei) fattar beslut om den ansökan som Ellevio har skickat in. För att kunna fatta beslut kommer de att skicka ut ansökan på remiss. Ellevio hoppas på att få ett beslut i ärendet om ca ett år, vilket i så fall skulle innebära till hösten 2024.

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse april 2023

I samrådsredogörelsen sammanfattar och bemöter Ellevio de yttranden som kommit in från myndigheter, organisationer, företag, fastighetsägare och övriga berörda under själva samrådet. Redogörelsen utgör en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som blir del av tillståndsansökan (koncessionen).

Samråd för steg 2 genomfördes årsskiftet 2022/2023

Samrådet gällde två nya parallella145 kV-luftledningar till Volvos planerade industriområde vid Korstorp.

Ledningarna kommer gå mellan befintlig 145 kV-ledning vid Hultsro och en ny transformatorstation intill Korstorps industriområde. Ledningslängden blir ca 2 km. Olika ledningssträckningar har utretts. 

Hela samrådsunderlaget hittar du på Aktuella samråd.

Har du frågor?

Kontaktperson: Fredrik Nystrand. Telefon: 0771-78 00 00.  E-post: samrad@rejlers.se

Samråd

För att kunna bestämma var Ellevio ska bygga det nya elnätet från Töreboda till Volvos fabrik i Korstorp genomfördes samråd i slutet av 2023 och början av 2024. Öppet hus under samrådet hölls den 17 januari 2024 i Töreboda. Samrådet annonserades i lokalpress och i brev till närmast berörda På Ellevios hemsida kan man hitta samrådshandlingarna.

Att tidigt börja föra dialog med berörda av den planerade ledningen är viktigt för att kunna hitta en så bra lösning som möjligt. Därför arrangerade Ellevio för första gången något vi kallar för walk-and-talk. Det innebar att vi under samrådet även bjöd in markägare att tillsammans med oss titta på och diskutera den föreslagna sträckningen ute i fält.

Efter att samrådet har avslutas arbetar Ellevio med att ta fram en samrådsredogörelse som kommer att publiceras på Ellevios hemsida under våren 2024.

Inventeringar

För att ta reda på var vi kan bygga ledningen mellan Töreboda och Volvos fabrik med så liten påverkan som möjligt för boende, natur, djurliv och kulturminnen gör vi på Ellevio inventeringar i området. Dessa har pågått under hösten 2023.

Så ska batterifabriken i Mariestad få nog med el

 • Hör om planerna för elnätet i Mariestad
 • Träffa Ellevio, Volvo och Mariestads kommun
 • Sändes 31 maj 2023
Se sändningen

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar webbsidan regelbundet, och när arbeten planeras in med kort varsel. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig.

Tack för ditt intresse!

Nu är du registrerad och kommer att få uppdateringar från oss.

Frågor och svar

Alla som bor inom utredningsområdet för de nya elledningarna har rätt att lämna synpunkter. Det gäller även för andra som är intresserade av vad som sker i området. Under en så kallad samrådsprocess presenterar Ellevio våra planer mer exakt. Då samlar vi in synpunkter som boende och andra intresserade kan tänkas ha.

Beroende på vilka synpunkter som kommer in så reviderar vi eventuellt våra planer för hur elnäten ska byggas ut. Vi kanske flyttar på en stolpe eller väljer en kortare men bredare ledningsgata. Det är viktigt för oss på Ellevio att den lösning för elnäten som vi till slut väljer, är det bästa alternativet för så många som möjligt. Ta därför tillvara på din möjlighet att tycka till under samrådsprocessen.

För att kunna bygga ut elnäten i Mariestad på bästa sätt kommer vi att genomföra två samrådsprocesser. I samband med de samrådsprocesserna kommer Ellevio att presentera mer detaljerade kartor om hur vi planerar att bygga de nya elnäten.

 • Den första samrådsprocessen avser två parallella ledningar på cirka 2 km som vi planerar att bygga mellan vår befintliga 145 kV ledning L31 och Korstorp (där Volvos fabrik ska ligga). Samrådet hölls under januari och februari 2023 med öppet hus den 18 januari.
 • Den andra samrådsprocessen avser en luftledning vi planerar att bygga mellan den nya stamnätsstationen i Töreboda och Korstorp.Vi hoppas kunna bjuda in till samråd någon gång under vintern 2023/2024.

Det finns många lagar och förordningar som reglerar hur man får bygga elnät. I de elsäkerhetsföreskrifter som myndigheten Elsäkerhetsverket ger ut, regleras det hur nära bostadshus och andra fastigheter som en stolpe får stå. De föreskrifterna kommer Ellevio självklart att följa. För att kunna säga mer exakt hur nära ett visst bostadshus som en stolpe kan komma att placeras, behöver vi på Ellevio komma längre i vår planering. Kom gärna på det öppna hus vi bjuder in till under samrådsprocessen. Där kommer du få en tydligare bild av hur elnätsutbyggnaden påverkar din boendemiljö.

När det gäller utbyggnaden av elnät är det svårt att fastslå några exakta tidsramar, då så mycket beror på hur långa tillståndsprocesserna blir.

För att förse Volvos kommande fabrik med el planerar vi att bygga ut elnätet i tre steg (se tidsplanen här på projekthemsidan). Det första steget kräver inte lika mycket tillståndsprocesser som steg två och steg tre. Vi hoppas därmed komma igång att bygga steg ett – som primärt är byggström på platsen där Volvo planerar sin fabrik – under 2024.

Vårt mål för steg två i tidsplanen är att börja bygga den någon gång under 2025. Vad gäller steg tre i tidsplanen hoppas vi kunna börja bygga den år 2026. Att bygga en elnätsledning tar ungefär ett till två år från början till slut.

Ju längre fram vi kommer i tillståndsprocessen desto bättre kunskap får vi om när själva byggfasen kan tänkas komma igång. Prenumerera därför gärna på vårt nyhetsbrev. Där kommer vi skicka ut löpande information om projektet, inklusive tidsplaner.

Kopplat till samråden bjuder Ellevio in till öppet hus. De som är närmast berörda av Ellevios planer kommer att få en inbjudan till öppet hus via brev. Även andra intresserade är välkomna att delta. Vi kommer bland annat att annonsera om öppet hus i Mariestads-Tidningen samt under Aktuella samråd på Ellvios webbplats.

Om en industri eller annan verksamhet vill ansluta till elnätet betalar den kunden själv anslutningskostnaden och det påverkar inte priset lokalt.

Ellevio har sedan 2017 succesivt justerat priserna för att kunna erbjuda samma priser till alla våra kunder. Från och med 1 oktober 2022 betalar Ellevios kunder samma pris för ett likvärdigt elnätsabonnemang, oavsett var i landet man bor. Kostnaderna för elnätet beräknas dock att stiga framöver för samtliga kunder, eftersom Sverige har ett stort behov av att bygga ut och förstärka näten.

Det elnät Ellevio planerar att bygga i Mariestad kommer att ha en spänning på 130 kV. Vi bygger ett så kallat regionnät. Elen till regionnätet kommer från stamnätet som i sin tur ägs av statliga Svenska kraftnät.

Har du frågor?

Har du några frågor runt projektet är du välkommen att maila till mariestad@ellevio.se

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 18 mars 2024

Hjälpte den här sidan dig?