Vårt arbete för de mänskliga rättigheterna

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna. Det innebär att vi ska undvika att kränka andras mänskliga rättigheter och att vi ska åtgärda all eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter som vi är inblandade i.

Det innebär också att vi kommer att gottgöra eventuell kränkning genom legitima processer. Vi arbetar även för att förhindra eller begränsa sådan skada som våra affärspartners kan orsaka – även om vi inte själva har bidragit till denna negativa påverkan.

Vi förväntar oss att våra leverantörer samt affärs- och samarbetspartners också respekterar de mänskliga rättigheterna på motsvarande sätt. Vår Uppförandekod och Uppförandekod för leverantörer och partners ligger till grund för alla våra samarbeten.

Vi följer upp vårt arbete med mänskliga rättigheter och rapporterar om arbetets fortskridande till vår styrelse och i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Begreppet mänskliga rättigheter omfattar civila och politiska rättigheter, arbetsrätt, sociala och kulturella rättigheter och särskilt sårbara gruppers rättigheter. Genom risk- och konsekvensanalys av påverkan på mänskliga rättigheter i vår värdekedja ser vi att grupper som kan påverkas av vår verksamhet inkluderar kunder, närboende, anställda inklusive konsulter, samarbetspartners, markägare och övriga berörda vid anläggningar och investeringsprojekt, förvärv, partnersamarbeten och inköp. Vi har goda processer och arbetssätt på plats för att hantera vår faktiska och potentiella påverkan på mänskliga rättigheter. Risken för att vi i vår verksamhet kränker mänskliga rättigheter bedöms därmed generellt som mycket låg. Det område som sticker ut är våra leverantörskedjor, där det trots vår kravställning och uppföljning fortfarande finns viss risk för kränkning av mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kommer därför ha fortsatt hög prioritet i våra leverantörsrelationer och i vår uppföljning av leverantörskedjorna.

Om du ser att vi, våra affärspartners eller någon part i våra värdekedjor eller leverantörskedjor på något sätt ger upphov till en potentiell eller faktisk kränkning av mänskliga rättigheter önskar vi att du kontaktar oss. Du får vara anonym.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 september 2022

Hjälpte den här sidan dig?