Vi möjliggör klimatomställningen

Elnäten är samhällets kanske viktigaste infrastruktur, och när vi nu ställer om till fossilfrihet ökar behoven av moderna, utbyggda elnät ytterligare. Utan ett modernt elsystem kan inte det ökande elbehovet i samhället mötas. Genom att tillhandahålla digitaliserade, moderna och robusta elnät med hög leveranssäkerhet möjliggör Ellevio klimatomställningen.

32610371-solpaneler.jpg

Klimatkrisen har startat en industriell revolution i Sverige, och lösningen är elektrifiering. Till år 2045 väntas elförbrukningen i Sverige mer än fördubblas. För att möta behoven mer produktion, men det räcker inte: elnäten måste också byggas ut och moderniseras.

Elektrifiering av transporter och industrier

Omställningen till eldriven transportsektor går fort och många stora fordonstillverkare har ambitiösa mål. Utvecklingen behövs; de klimat- och miljömässiga effekterna av en eldriven fordonsflotta kommer att bli mycket stora. Förutom att utsläppen av koldioxid minskar påverkas också närmiljön med bättre luftkvalitet och minskat trafikbuller.

Även inom industrin sker snabb utveckling mot elektrifierade processer. Tack vare tekniska genombrott står svensk industri inför en genomgripande omställning som kan ha stora positiva effekter på utsläppen av växthusgaser. Ett sådant genombrott väntas inom stålindustrin, där målet är en helt fossilfri tillverkning 2045. Lyckas de, kommer utsläppen att minska samtidigt som elanvändningen ökar kraftigt. Liknande genombrott är på gång i andra branscher. Parallellt blir industrin alltmer effektiv, vilket kan bidra till att dämpa ökningen av elanvändning.

För att bidra till utbyggnaden erbjuder Elleviokoncernen operatörer av laddstolpar – så som företag, kommuner och föreningar – att ta helhetsansvar för etablering av nya laddplatser. Det inkluderar bland annat planering, tillståndsansökan, grävning och anslutning. Vi kallar tjänsten Smart Laddinfra och den innebär kostnadseffektiv etablering av laddinfrastruktur i gatu- och markmiljö.

Omställningen av Sveriges industri från fossila bränslen är en annan förutsättning för att Sverige ska nå sina klimatmål. Industrins färdplaner inom Fossilfritt Sverige visar att el är lösningen. Det ställer höga och nya krav på Sveriges elnät. Som ett av Sveriges största elnätsbolag har Ellevio en viktig roll i denna omställning.

Klimatsmarta energilösningar

Elleviokoncernen vill vara drivande i elektrifieringen och hjälpa kunderna i omställningen. Via affärsområdet Ellevio Energy Solutions AB erbjuds stöd från ax till limpa för företag och verksamheter som ska ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Läs mer om Ellevio Energy Solutions här.

Smarta elmätare hos alla kunder

Alla Ellevios elnätskunder har de senaste åren fått den nya generationens smarta elmätare. De är en viktig pusselbit för framtidens hållbara energisystem och bidrar bland annat till färre avbrott, ökad andel ansluten förnybar energi och möjligheter för våra kunder att använda nya smarta energitjänster.

Investeringar

De svenska elnäten behöver alltså moderniseras och byggas. Det innebär att investeringar i vårt elnät är något av det viktigaste vi gör. Under 2022 investerade vi 3,3 miljarder kronor i elnäten.

Enligt Elnätsrapporten 2023 behövs elnätsinvesteringar i Sverige om 945 miljarder kronor till 2045. Läs aom rapporten här.

Så skapar vi morgondagens elsystem

För att möta morgondagens behov krävs alltså omfattande insatser. Elleviokoncernen arbetar på bred front för att skapa morgondagens klimatsmarta elsystem. Här är några exempel på vad vi jobbar med:

  • Omfattande investeringsprojekt för att modernisera, digitalisera, vädersäkra och bygga ut elnäten samt skapa förutsättningar för anslutning av ny fossilfri produktion.
  • Installation av andra generationens smarta elmätare hos alla kunder.
  • Digitalisering genom bland annat projektet Vision 2030 som kommer att sänka avbrottstider när fel kan upptäckas och åtgärdas snabbare.
  • Satsning på lösningar för att ta tillvara el och möta obalans mellan tillgång och behov av el., bland annat genom affärsområdet Ellevio Energy Solutions AB.
  • Omfattande investeringar för att stärka och öka kapaciteten i det regionala elnätet i Stockholm, bland annat den nya 400 kV-ledningen mellan Beckomberga och Bredäng samt ombyggnation av ställverken i Värtan/ Hjorthagen och Skanstull.
  • Branschinitiativ för ökad flexibilitet via bland annat marknadsplatsen sthlmflex.
  • Utveckling av digitala tjänster för energieffektivisering och styrning.
  • Samarbeten för utbyggd laddinfrastruktur, exempelvis genom Elektrifieringspakten.
  • Främjande av nya innovationer genom tävlingen Startup 4 Climate.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 4 juli 2022

Hjälpte den här sidan dig?