Vårt arbete för hållbar lönsamhet

Ellevios ekonomiska ansvar innebär att vi över tid ska säkerställa en finansiellt stabil verksamhet för våra kunder, investerare och medarbetare. Därigenom kan vi genomföra de investeringar som krävs för att vi även i framtiden ska ha ett hållbart elnät för våra kunder, samtidigt som vi ger en skälig och hållbar avkastning till våra investerare och är en bra arbetsplats för våra anställda.

VindkraftVi arbetar löpande med att effektivisera verksamheten och investera i elnäten. Investeringsbehovet är enormt de kommande 25 åren. Det beror dels på att det svenska elnätet börjar nå sin maximala livslängd, dels på att vi är mitt inne i en elektrifieringsvåg med snabb teknologisk utveckling och en omställning av samhället till fossilfri el. De elnät vi nu bygger måste dimensioneras för att fungera på lång sikt och det ställer höga krav på långsiktighet både från oss och våra ägare. Samtidigt är vår verksamhet reglerad, och regleringsperioderna sträcker sig över fyra år åt gången. Läs mer om elmarknaden och elnätsregleringen här.

Drivkrafter bakom investeringsbehoven

Det pågår en snabb och omfattande elektrifiering av samhället. Prognoser pekar mot att investeringar motsvarande 945 miljarder kronor kommer att behövas i de svenska elnäten till 2045. Samtidigt väntas behovet av el mer än fördubblas. Klimatomställningen är en stark drivkraft bakom detta och bland annat transportsektorn och industrin efterfrågar alltmer el.

Dessutom kommer energisystemet att behöva anpassas för en mer variabel elproduktion. Det innebär att elnätet måste vara byggt för flexibilitet och ha resurser för lagring av el.

Teknologiska framsteg inom exempelvis solpaneler har gjort det möjligt för fler att till en rimlig kostnad producera el för eget bruk samt för försäljning. Vi går alltså mot ett fåtal stora elproducenter till ett flertal små. Även detta ställer nya krav på elnäten.

Vår finansiering påverkar inte kundernas priser

Ellevios verksamhetsområde Eldistribution drivs inom Ellevio AB och är monopolverksamhet som är föremål för statlig övervakning och reglering genom Energimarknadsinspektionen (Ei). Verksamhetens intäkter bestäms av Energimarknadsinspektionen och regleringen ska säkerställa att elnäten håller en god kvalitet och långsiktig leveranssäkerhet.

Elnätsföretagen får ersättning för skäliga kostnader för att driva verksamhet och en rimlig avkastning för investeringar i och utveckling av elnäten. Den tillåtna intäkten, det vill säga hur mycket vi får ta betalt av våra kunder, bestäms utifrån ett regelverk som är exakt lika för alla svenska elnätsföretag.

Vem som äger en verksamhet (kommun eller privat eller annat) eller hur verksamheten är finansierad har ingen påverkan på tillåten intäkt, inget elnätsföretag kan ta mer betalt av sina kunder än vad intäktsregleringen medger. Det betyder att finansiering eller räntor inte har någon påverkan på kundernas priser.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer