Hållbara projekt

Som energiföretag möjliggör Ellevio övergången till ett fossilfritt samhälle. Men omställningen kräver också att vi – precis som alla andra – minskar avtrycken från vår egen verksamhet. Därför strävar vi efter att minimera påverkan på klimat och miljö när elnäts- och anläggningsarbeten utförs på uppdrag av oss. Det unika pilotprojektet Hållbarhet Orsa var först ut. Och nu fortsätter vi med fler projekt och initiativ.

elnätsarbete

I våra hållbara projekt ingår bland annat att använda  eldrivna fordon och arbetsmaskiner.

Framgångar i Orsa visar vägen

Ellevios första projekt med särskilt fokus på hållbarhet kallades "Hållbarhet Orsa", och ingick i Ellevios satsning på att modernisera och vädersäkra elnätet i Orsa kommun. En fem kilometer lång luftledning i det lokala elnätet ersattes med nedgrävd kabel. Samtidigt vände projektet på varje sten för att hitta sätt att minimera klimat- och miljöpåverkan i alla led.

Målet var att insikterna skulle bana väg för ett skifte i såväl energibranschen som den svenska bygg- och anläggningssektorn när det gäller påverkan på klimat och miljö.

Projektet i Orsa var ett samarbete mellan Ellevio, entreprenören Omexom, kabeltillverkan NKT samt Orsa kommun och Länsstyrelsen i Dalarna.

Projektet ledde bland annat till en 70-procentig minskning av koldioxidutsläppen.

En bärande del av Orsaprojektets hållbarhetsprofil var en ny form av klimatsmart kabel som NKT har tagit fram, och som användes för första gången i Orsa. Den nya kabeln har en väsentligt lägre klimatpåverkan i aluminiumproduktionen än traditionella kablar och tillverkas med koldioxidsnålt aluminium från det norska företaget Hydro.

Att kunna använda kablar som ger upphov till så lite växthusgasutsläpp som möjligt är viktigt för Ellevio eftersom utsläpp från kablar står för så mycket som 60 procent av våra utsläpp.

Ellevio har som mål att alla fordon och arbetsmaskiner som används i våra projekt ska vara eldrivna senast 2030. Eldrift var därmed också en naturlig del av pilotprojektet i Orsa och kommer att fortsätta vara centralt i våra hållbara projekt.

Projektet ledde bland annat till en 70-procentig minskning av koldioxidutsläppen.

NKT:s nya kabel har väsentligt lägre klimatpåverkan i aluminiumproduktionen än traditionella kablar.
NKT:s nya kabel har väsentligt lägre klimatpåverkan i aluminiumproduktionen än traditionella kablar.

Ellevios mål om eldrivna fordon och arbetsmaskiner 2030

Eldrift 2030 är målet och dessa fordon omfattas:

  • arbetsfordon, servicebilar och tjänstebilar som används av våra entreprenörer
  • fordon som transporterar material eller utrustning till oss och till våra entreprenörer (inom Sverige)
  • arbetsmaskiner, så om grävmaskiner, hjullastare, kranar och skogsmaskiner
  • egna arbetsfordon och förmånsbilar

Om laddinfrastruktur, beredskapsaspekter eller tekniska utmaningar hindrar eldrift, så kan HVO – förnybar diesel som tillverkas av vegetabiliska och animaliska fetter – eller andra fossilfria bränslen användas i undantagsfall.

Främja biologisk mångfald

Hållbara projekt handlar också om att utforska och utföra insatser för att främja artrikedomen och skydda områden med höga naturvärden. Även här gick Orsa före och testade olika metoder.

Länsstyrelsen i Dalarna, berörda kommuner och naturvårdsintressen deltog och kartla bland annat invasiva arter och fåglars häckningsperioder. Stenrösen och gärdsgårdar för lokala lavar etablerades, liksom bihotell samt holkar och boplattformar för ugglor och andra fåglar i de gamla ledningsstolparna.

Cirkulära materialflöden

Cirkulära materialflöden och initiativ för återbruk ingår också i de områden som utvärderas i Ellevios hållbara projekt.

I Orsa användes bland annat en särskild sorteringsskopa som innebar att jord kunde återanvändas med fördelen att det behövdes mindre nytt fyllnadsmaterial och färre transporter.

 Läs mer om Hållbarhet Orsa i denna artikel.

Fler hållbara projekt på gång

Vårt arbete med hållbara projekt har bara börjat. 2023 togs initiativ till projekten nedan, men fler kommer att följa.

Hållbara projekt i urval

Fem kilometer luftledning i lokalnätet har ersatts med nedgrävd kabel som en del i satsningen på att modernisera och vädersäkra elnätet i Orsa kommun. 

Klimatvänlig kabel, eldrivna arbetsmaskiner, insatser för biologisk mångfald, mindre materialåtgång och bättre återvinning,

Projekttid: maj–november 2023

Anslutning av reklamskylt i centrala Stockholm.

Eldriven anläggningsmaskin har använts.

Projekttid: oktober–november 2023

Nedgrävning av kabel.

NKT:s klimatvänliga mellanspänningskabel har använts.

Projekttid: oktober–november 2023

Nedgrävning av kabel.

NKT:s klimatvänliga mellanspänningskabel har använts.

Projekttid: hösten 2023

Sju kilometer markkabel för att ansluta nytt ställverk samt två nya nätstationer.

Elgrävmaskin, elektrifierad hjullastare och elkranbil. Elektrifierad motorsåg.  Markkabel med 70% lägre klimatavtryck samt kabelrör med 50% återvunnet material. Transformatorer med lägre klimatavtryck.

Projekttid: maj-september 2024

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer