Ny kraftledning mellan Beckomberga och Bredäng

Just nu pågår ett av de största projekten inom Stockholms elnät på många år. Ellevio har byggt om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer. Nu pågår raseringen av dagens befintliga luftledning.

Startdatum

2014

Beräknas klart

Våren 2024

Vad gör vi?

Luftledningen mellan Beckomberga och Bredäng har varit en mycket viktig del i att försörja Stockholm med el ända sedan 1937. Nu behöver elnätet i Stockholm förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Därför finns nu en kraftledning i marken istället, som kan transportera mer elektricitet än luftledningen och på så vis bidra till att trygga elleveranser till alla människor och företag i Stockholmsområdet. Luftledningen gick igenom tätbebyggda områden i Bromma och Bredäng, och genom att ta bort luftledningen är attraktiv mark frigjord till andra ändamål.

Projektets faser

Hur påverkas du?

Kablarna i marken är tagna i drift och raseringen av luftledningen avslutades under våren 2024.  

För frågor om projektet, kontakta beckomberga-bredang@ellevio.se

Läs mer

Ellevio sänker ned framtidens elnät i Mälaren

Starkare markkabel ersätter luftledning

I filmen ovan ser vi hur det såg ut när luftledningen mellan Beckomberga och Bredäng byggdes, runt 1937. Ledningen har varit en mycket viktig del i att försörja Stockholm med el ända sedan dess.

Allmän information

Denna ledningssträckning är tillståndspliktig enligt Energimarknadsinspektionen, så kallad linjekoncession krävs. Då del av sträckan går genom sjö krävs även tillstånd för vattenverksamhet enligt Mark- och miljödomstolen.

Tre samråd gällande ledningssträckningen har genomförts under 2014 och 2015. Tillstånd för Vattenverksamhet beviljades av Mark-och miljödomstolen i Nacka den 24 november 2017, Dom nr 921-17. Ansökan om koncession lämnades in i februari 2017 och tillstånd erhölls i november 2018.

I april 2018 fick Ellevio även reservatstillstånd för kabelförläggning inom Sätraskogens naturreservat.

För rasering av den befintliga 220kV luftledningen kommer återkallande av koncession ske till Energimarknadsinspektionen under 2022.

Ellevio har tillsammans med SVK utarbetat hänsynskrav för högspänningsförbindelser. Kraven syftar till att säkerställa elförsörjningen i Stockholmsområdet och är utarbetade utifrån tre aspekter- arbetsmiljö, driftsäkert elnät och kapacitet i elnätet.

Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser 33 kV
Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser 110/220 kV

För aktuellt ledningsprojekt har tre samråd genomförts. Det första samrådet genomfördes 2014 och omfattade studerade sträckningsalternativ. På grund av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) ökade krav på samrådsutskick och samrådskrets, genomfördes ett andra kompletterande samråd i början av 2015 för att uppfylla Ei:s nya samrådskrav. Nya förutsättningar för mark- och sjökabelförläggningen medförde att ett tredje samråd genomfördes under våren 2016. Förändringarna i projektet innefattade en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV samt ett längre förordat sjökabelalternativ från Bromma hela vägen ned till Bredäng. Flera utav de förändringar som gjordes hade sin grund i yttranden som inkom under samrådet 2015. Till följd av ett nytt domslut från mark- och miljööverdomstolen under hösten 2015 angående Ei:s tolkning av begreppet ”berörda” reducerades dock utskicket så att det motsvarade samrådsformen som i det första samrådet.

Under det tredje samrådet genomfördes även samrådsmöten i form av ”öppet hus”, ett i Bredäng samt ett i Bromma. På mötet i Bredäng närvarade tio personer medan elva närvarade under mötet i Bromma. Vid alla tre samråden har information om projektet och inbjudan till samråd kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vid de två senaste samråden infördes även en kungörelse i Mitt i-tidningarna.

För att möta den kraftigt ökade efterfrågan på el och säkerställa driftsäkerheten i Stockholms län på lång sikt, så planerar Svenska kraftnät en ny nord-sydlig 400 kV-förbindelse, benämnd Storstockholm Väst, genom västra delen av regionen. Den är tänkt att ersätta dagens 220 kV-förbindelser på sträckningen Odensala–Överby–Beckomberga– Bredäng–Botkyrka–Kolbotten. Förbindelsen kommer att byggas i etapper mellan åren 2023–2030. När den nya planerade 400 kV förbindelsen Storstockholm Väst är klar i övriga delar kommer Svenska kraftnät ta över ledningen Beckomberga-Bredäng och spänningshöja den till 400 kV.

Ledningens miljökonsekvenser med en spänningsnivå på 400 kV har beskrivits i koncessionsansökan och koncession har beviljats baserat på att förbindelsen ska komma att drivas med spänningen 400 kV.