Miljöledningssystem

Ellevio AB har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2015, vilket är den mest använda certifieringen av miljöledningssystem i världen. Inom miljöledningssystemet säkerställer vi att vi arbetar proaktivt med alla våra viktigaste miljöfrågor (miljöaspekter), både inom de områden där vi kan bidra positivt och områden där det finns miljömässiga risker.

För att leva upp till standardens krav och rekommendationer har vi ett pågående arbete som spänner över all verksamhet. Miljöarbetet är också inkluderat i företagets affärsplan där större förbättringsområden pekas ut.

Inköp

Ellevio AB är en beställarorganisation som handlar upp en stor mängd varor och tjänster, liksom även entreprenader vid investeringar i elnätet.

Det innebär att många av verksamhetens miljöaspekter och miljörisker måste hanteras i inköpsprocesserna och i uppföljning av kontrakt.

När vi gör inköp ställer vi krav på att leverantörerna arbetar systematiskt för att minska sin miljöpåverkan, men också att de säkerställer en godtagbar nivå inom andra hållbarhetsområden såsom att mänskliga rättigheter respekteras och att bra arbetsvillkor för de anställda tillgodoses. Kraven fastställs i en särskild uppförandekod för leverantörer och partners. Läs den här.

Rapportering och granskning

Varje år utförs externa och interna revisioner, inklusive en utvärdering  av våra miljöaspekter för att säkerställa att Ellevios betydande miljöpåverkan är identifierad och hanterad inom miljöledningssystemet. Utöver detta mäts och rapporteras bolagets hållbarhets-KPI:er, inklusive miljömål, till styrelsen.

Ellevio AB använder den externa leverantören Ramböll för övervakning, utvärdering och uppföljning av de miljölagar och regler som gäller för vår verksamhet.

Vi gör årligen en granskning av hur företaget lever upp till gällande miljölagar och ställda krav. Utöver detta utförs kontroller och revisioner av entreprenörer och leverantörer för att säkerställa efterlevnad i fält. Syftet med detta förfarande är att säkerställa att vi och våra leverantörer har kunskap om relevant lagstiftning och andra krav, håller sig informerade om förändringar i lagstiftningen samt följer upp efterlevnaden av lagstiftningen.

Alla former av olyckor och incidenter, rapporteras och dokumenteras. Korrigerande åtgärder ska utföras vid alla rapporterade miljöolyckor och tillbud. Att vara ISO 14001: 2015-certifierat motiverar oss dessutom att ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Styrning och kommunikation

Miljöfrågorna är integrerade i företagets ordinarie processer och styrning, även när det gäller Ellevios interna och externa kommunikation samt vad gäller utbildning och kompetens. Dessutom publicerar vi artiklar på vårt intranät om vår miljöprestanda, samt ger information under företagets kvartalsmöten och i digitala studiosändningar för alla anställda.

Hållbarhet är en särskild punkt på ledningsgruppens möten vid ett flertal tillfällen per år och åtminstone en gång per år gör ledningen en mer omfattande genomgång av miljöledningssystemet och organisationens miljöprestanda. Externt publicerar företaget en gång per år en integrerad års- och hållbarhetsredovisning.

Roller och ansvar

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för framtagande, implementering och utvärdering av Ellevio AB:s miljöledningssystem. Hållbarhetschefen ansvarar för att samordna miljöledningssystemet.

Ett särskilt styrelseutskott för hållbarhet har inrättats för att förbättra styrning och effektivitet. Hållbarhetskommittén ansvarar för att utvärdera företagets strategi inom miljö och arbetsmiljö, övervaka resultatet i förhållande till uppsatta mål samt identifiera viktiga områden för förbättring och uppmuntra till ökad medvetenhet om betydelsen av miljö- och arbetsmiljöarbete.

Intressentanalys

I enlighet med kraven i ISO14001-standarden har Ellevio AB åtagit sig att göra återkommande intressentanalyser. Denna samordnas med de intressentanalyser som genomförs inom ramen för GRI och CSRD-direktivet (corporate sustainability reportering directive).

Den senaste intresseanalysen genomfördes 2020. Denna har kompletterats under hand och en ny analys genomförs 2023. Intressenternas förväntningar och krav återspeglas i det vi rapporterar i vår års- och hållbarhetsredovisning, men också i våra interna prioriteringar och målsättningar inom miljöområdet.

Helhetsintrycket av intressentanalyserna är att Ellevios monopolställning innebär ett särskilt ansvar som ställer högre krav på företagets hållbarhetsarbete och extern kommunikation kring ämnet.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?